Warunki korzystania

VITAFLO (INTERNATIONAL) LIMITED


REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. Prosimy dokładnie przeczytać poniższy regulamin, ponieważ jakiekolwiek korzystanie z niniejszej strony internetowej przez użytkownika wiąże się z zaakceptowaniem jego postanowień.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tego regulaminu w dowolnym czasie. Obowiązkiem użytkownika jest sprawdzanie, czy regulamin nie uległ zmianie. Zmiany te wejdą w życie z chwilą ich zamieszczenia na stronie internetowej, a użytkownik korzystający z serwisu zgadza się z ich wprowadzeniem.

1. Definicje
Określenia „my/nas/nasze“ odnoszą się do firmy Vitaflo (International) Limited (numer rejestracyjny 3380926) of Suite 1.11 South Harrington Building, 182 Sefton Street, Brunswick Business Park, Liverpool, L3 4BQ.

Strona internetowa“ oznacza stronę, z której korzysta użytkownik.

Określenia „Ty/Twoje“ oznaczają użytkownika korzystającego ze strony internetowej.

2. Dostęp do strony internetowej

 1. Nie odpowiadamy za brak dostępu użytkownika do naszej strony internetowej (niezależnie od tego, czy przyczyną problemów jest awaria sprzętu, niedostępność instalacji komunikacyjnych, nieprawidłowa konfiguracja czy inna dowolna przyczyna).

 2. Od czasu do czasu możemy ograniczać dostęp do niektórych części lub do całej strony internetowej. Nie udzielamy żadnych gwarancji, że strona internetowa będzie działała nieprzerwanie, będzie bezpieczna czy wolna od błędów.

 3. Od czasu do czasu nasze serwery i sprzęt będą poddawane rutynowym pracom konserwacyjnym i serwisowym. Chociaż dołożymy starań, by zminimalizować ewentualne zakłócenia, nie udzielamy żadnych gwarancji, że niniejsza strona internetowa będzie działała nieprzerwanie. Dlatego też niniejsza strona internetowa jest dostarczana w postaci „tak, jak jest“ i w „miarę dostępności“.

3. Treść

 1. Strony znajdujące się w witrynie mogą zawierać nieścisłości techniczne i błędy typograficzne. Od czasu do czasu informacje na tych stronach mogą być aktualizowane, dlatego też istnieje możliwość, że w danej chwili są już nieaktualne. Nie odpowiadamy za aktualizację informacji znajdujących się na wspomnianych stronach. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za brak aktualizacji.

 2. Treści znajdujące się w materiale umieszczonym na niniejszej stronie internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny. W materiale zamieszczonym na niniejszej stronie internetowej nie umieszczono żadnych rad/wskazówek. Poza tym zamieszczony na stronie materiał nie zastępuje zaleceń lekarza lub innego profesjonalnego pracownika ochrony zdrowia, a użytkownik nie powinien na jego podstawie podejmować (lub powstrzymywać się od podjęcia) żadnych decyzji lub wykonywać (bądź nie) jakichkolwiek działań.

 3. Nie udzielamy żadnych poręczeń, warunków, gwarancji czy oświadczeń, wyraźnych lub dorozumianych, odnośnie: (a) kompletności lub dokładności jakiejkolwiek informacji umieszczonej na niniejszej stronie internetowej lub na jakiejkolwiek innej stronie z nią związanej lub (b) treści jakiejkolwiek reklamy umieszczonej na naszej stronie internetowej bądź (c) jakości lub warunków informacji umieszczonych na tej stronie.

 4. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z tej strony internetowej na własne ryzyko.

4. Informacje na temat praw autorskich i znaków towarowych

 1. Wszystkie prawa (w tym autorskie, patenty i znaki towarowe, zarejestrowane lub też nie) umieszczone w treści niniejszej strony internetowej są naszą własnością. Nic w niniejszym regulaminie nie daje prawa lub licencji użytkownikowi na wykorzystywanie jakichkolwiek projektów czy loga lub nazw handlowych umieszczonych na niniejszej stronie internetowej.

 2. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie zaznaczonych w przedstawionym regulaminie, użytkownik nie może kopiować, powielać, ponownie dystrybuować, pobierać, ponownie publikować, przesyłać, wyświetlać, dostosowywać, zmieniać, tworzyć na tej podstawie inne prace lub w inny sposób wyciągać, zbierać czy ponownie wykorzystywać jakiekolwiek treści zamieszczone na niniejszej stronie internetowej. W szczególności, użytkownik nie może ukrywać jakichkolwiek treści dostępu dla stron trzecich ani tworzyć obrazu lustrzanego czy przechwytywać jakiejkolwiek treści niniejszej strony internetowej, ani umieszczać ją na innej stronie internetowej bez naszej uprzedniej, pisemnej zgody.

 3. Użytkownik może kopiować, powielać, pobierać, zapisywać lub wykorzystywać treści zamieszczone na niniejszej stronie internetowej wyłącznie dla własnych, niekomercyjnych celów.

5. Dopuszczalne użytkowanie

 1. Użytkownik zobowiązuje się zgodnego z prawem i uczciwego zachowania za każdym razem, kiedy uzyskuje dostęp do niniejszej strony internetowej. Użytkownik zgadza się na niewykorzystywanie niniejszej strony internetowej w celu dokonywania oszustw lub w związku z działaniami kryminalnymi czy inną niezgodną z prawem działalnością.

 2. Użytkownik zgadza się na niepublikowanie na niniejszej stronie czy na niewykorzystywanie danych kontaktowych znajdujących się na stronie w celu publikowania jakichkolwiek treści zniesławiających, obscenicznych, naruszających prawo autorskie, wulgarnych lub nieprzyzwoitych; bądź też treści potencjalnie nękających, grożących, obrażających czy wyrażających nienawiść lub też poniżających bądź zastraszających daną osobę lub grupę osób dotyczących religii, płci, seksu, orientacji seksualnej, rasy, pochodzenia etnicznego, wieku lub niepełnosprawności.

 3. Użytkownik zobowiązuje się do niereklamowania bądź niepromowania jakiejkolwiek strony trzeciej lub własnych produktów czy usług. Użytkownik nie będzie rozsyłał e-maili ze spamem za pośrednictwem niniejszej strony internetowej.

 4. Użytkownik nie będzie próbował umieszczać jakichkolwiek wirusów, koni trojańskich, robaków czy podobnych programów na niniejszej stronie internetowej.

6. Odpowiedzialność prawna

 1. Materiały umieszczone na niniejszej stronie internetowej udostępniane są bez żadnych gwarancji, warunków i poręczeń prawdziwości. Nie udzielamy żadnych oświadczeń, poręczeń, gwarancji czy obietnic, że niezależne dane dostarczane przez stronę trzecią lub przez nas będą prawdziwe.

 2. W zgodzie z obowiązującym prawem niniejszym jednoznacznie zrzekamy się:

(i) Wszelkiej odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe straty bądź szkody poniesione przez jakiegokolwiek użytkownika w związku z niniejszą stroną internetową, z korzystaniem lub niemożliwością korzystania z nie, jego rezultatami, innymi powiązanymi stronami, bądź też zamieszczonymi na niniejszej stronie treściami, a zwłaszcza odpowiedzialności za:
 • utratę dochodów lub obrotów;
 • utratę działalności gospodarczej;
 • utratę zysków lub kontraktów;
 • utratę spodziewanych dochodów;
 • utratę danych;
 • utratę dobrego imienia;
 • stracony czas zarządzania lub czas biurowy;
 • a także jakiekolwiek straty lub szkody bez względu sposób powstania i to, czy są wynikiem czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), zerwania umowy czy też innych przyczyn, nawet łatwych do przewidzenia.
 1. W żaden sposób nie ponosimy odpowiedzialności za brak możliwości, przerwy, opóźnienia lub problemy wynikające z innych przyczyn uniemożliwiające korzystanie z niniejszej strony internetowej, które wynikają z okoliczności będących poza naszą kontrolą, w tym (ale bez ograniczania się do) z: pożaru, wybuchu, trzęsienia ziemi, powodzi, burzy, zamieszek, niepokojów społecznych, strajków, lokautów i sporów pracowniczych, wojny, wypadku jądrowego, aktywności terrorystycznej, awarii sprzętu lub trudności związanymi z przesłaniem (bądź innym zaopatrzeniem) (z wyjątkiem sytuacji, w których trudności z przesłaniem (lub innym zaopatrzeniem) wynikają z naszego zaniedbania bądź umyślnego działania), działania lub rozkazu jakiegokolwiek organu rządowego, rady czy inne ciała konstytucyjnego lub z nieprzewidzianych okoliczności.

 2. Nie wyklucza to naszej odpowiedzialności w razie śmierci lub obrażeń wynikłych z zaniedbania, a także w wypadku świadomego wprowadzenia w błąd lub wprowadzenia w błąd w ważnej sprawie, czy też odpowiedzialności za inne zdarzenia, której nie można się zrzec i której w świetle obowiązujących przepisów nie można ograniczyć.

 3. Użytkownik wyraża zgodę na zabezpieczenie nas przed jakimikolwiek stratami lub szkodami poniesionymi przez nas wskutek korzystania przez niego z niniejszej strony internetowej i/lub naruszenia warunków niniejszego regulaminu.

 4. Nie udzielamy żadnej gwarancji, że niniejsza strona internetowa (lub strony z nią powiązane) są pozbawione jakichkolwiek wirusów komputerowych bądź innych złośliwych lub szkodliwych programów komputerowych czy też działania hakerskich lub innych przypadków naruszeń bezpieczeństwa. Użytkownik jest odpowiedzialny za stosowanie właściwego oprogramowania antywirusowego.

 5. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niewykonanie któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z zapisów niniejszego regulaminu wynikające ze zdarzeń pozostających poza naszą kontrolą.

7. Linki do innych niż Vitaflo stron internetowych

 1. Niniejsza strona może od czasu do czasu zwierać hiperłącza do stron internetowych, które nie są obsługiwane przez nas ani przez związane z nami firmy. Nie posiadamy kontroli nad prowadzeniem wspomnianych stron internetowych, ani nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść. Obecność hiperłączy do wspomnianych stron internetowych nie oznacza poparcia dla materiału prezentowanego na tych stronach ani dla ich właścicieli.

8. Hiperłącza

 1. Użytkownik nie może tworzyć jakichkolwiek hiperłączy lub innych form połączeń do niniejszej strony internetowej bez naszej uprzedniej, pisemnej zgody.

9. Informacje ogólne

 1. Zastrzegamy sobie prawdo do przekazania lub polecenia części lub wszystkich naszych praw i obowiązków wynikających z treści niniejszego regulaminu stronie trzeciej.

 2. Niniejszy regulamin dostępu i nasza polityka prywatności zawierają pełną treść umowy i porozumienia pomiędzy stronami dotyczącego niniejszej strony internetowej i zastępuje część lub wszystkie dotychczasowe umowy, uzgodnienia, oświadczenia i porozumienia, z wyjątkiem przypadków oszustwa lub szkodliwych działań prowadzonych przez jedną ze stron. Wykluczamy wszystkie oświadczenia i gwarancje odnoszące się do dostępu do niniejszej strony internetowe, bez względu czy są ustalone ustawowo czy też w inny sposób, na tyle, na ile jest to zgodne z obowiązującym prawem.

 3. W przypadku sporu użytkownika z innym użytkownikiem niniejszej strony jesteśmy zwolnieni z odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, straty i/lub szkody jakiegokolwiek rodzaju powstałe wskutek takiego sporu.

 4. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu okaże się nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, nie powinno to naruszać możliwości egzekwowania z tytułu pozostałych postanowień.

 5. Niniejszy regulamin odnosi się osobiście do użytkownika. Użytkownikowi nie wolno przekazywać ani w żaden inny sposób przenosić swoich praw i obowiązków wynikających z regulaminu.

 6. Od czasu do czasu postanowienia niniejszego regulaminu mogą być przez nas zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia. W takie sytuacji uaktualniona wersja regulaminu zostanie umieszczona na niniejszej stronie internetowej. Użytkownik jest odpowiedzialny za regularne sprawdzanie postanowień regulaminu. Jeśli użytkownik korzysta z niniejszej strony po zamieszczeniu aktualnej wersji regulaminu, oznacza to, że nowy regulamin został przez niego zaakceptowany.

 7. Zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu pomiędzy właścicielem strony i użytkownikiem nie istnieją żadne zależności typu spółka, joint-venture, pracownik-pracodawca czy franczyzodawca-franczyzobiorca.

 8. Nie naruszając innych postanowień niniejszego regulaminu, nikt poza użytkownikiem lub właścicielem strony internetowej nie ma prawa, zgodnie z Ustawą o umowach (prawa osób/stron trzecich) z 1999r., do stosowania lub korzystania z niniejszego regulaminu. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie powinno naruszać istniejących lub dostępnych praw strony trzeciej, innych niż te wynikające z wprowadzenia w życie wspomnianej ustawy.

 9. Postanowienia niniejszego regulaminu powinny być regulowane i zgodne z prawem angielskim i podlegać wyłącznie jurysdykcji sądów angielskich. [Uwaga: Jeśli ma to w tym przypadku zastosowanie, to przy dostosowywaniu tekstu do realiów polskich należy zamienić słowo angielski na polski (Uprzejmie proszę się upewnić.)]

 10. Jeśli użytkownik nie zgadza się postępować zgodnie z niniejszym regulaminem, powinien natychmiast zaprzestać korzystania z niniejszej strony internetowej.

 11. W razie jakichkolwiek pytań/wątpliwości dotyczących materiałów zamieszczanych na niniejszej stronie internetowej należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem Suite 1.11 South Harrington Building, 182 Sefton Street, Brunswick Business Park, Liverpool, L3 4BQ.

10. Pliki cookie

Staramy się, by dostarczane przez nas usługi były proste, przydatne i wiarygodne. Dostarczanie usług internetowych wiąże się niekiedy z umieszczaniem niewielkich ilości informacji w urządzeniu użytkownika, np. komputerze lub telefonie komórkowym. Są to małe pliki informacyjne nazywane cookie („ciasteczka“). Wspomniane pliki nie mogą zostać wykorzystane do określenia tożsamości użytkownika.

Są one wykorzystywane do poprawy świadczonych użytkownikowi usług poprzez np.:
 • umożliwienie serwisowi rozpoznawanie urządzenia użytkownika, co eliminuje konieczności wielokrotnego podawania tej samej informacji w trakcie jednego zadania

 • pomiar liczby osób korzystających z danych usług, tak by można było je uprościć i zapewnić ich szybką obsługę

Użytkownik może samodzielnie zarządzać tymi plikami i uzyskać na ich temat więcej informacji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Directgov: Pliki internetowe cookie – czym są i jak nimi zarządzać (Internet Cookies – what they are and how to manage them).


Pliki cookie poprawiające świadczenie usługi 

Google Analytics ustawia pliki cookie, żeby pomóc nam precyzyjnie oszacować liczbę odwiedzających stronę osób i analizy ruchu. Ma to na celu zapewnienie ciągłości i odpowiedniej szybkości usług. Pliki cookie używane do tego celu zostały przedstawione poniżej:


 

Wykorzystywane pliki cookies/

rodzaj i

kategoria

Cel

Czy ten plik cookie gromadzi moje dane osobowe?

Szczegóły

Analityczne pliki cookies

 

 

Analityka Google; 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

                                                                

 

 Podwójne kliknięcia; 

https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=en

 

Rodzaj: Analityka

 

Kategoria:

 

Trwałe

Sesyjne

Osób trzecich

 

Pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób goście wchodzą w interakcję z naszą Stroną Internetową, przekazując nam informacje o odwiedzanych obszarach, spędzanym czasie i wszelkich napotkanych problemach, na przykład komunikatach o błędach. To pozwala nam ulepszyć działanie naszych stron internetowych.

Nie, pliki te nie identyfikują Cię jako konkretnej osoby.

Wszystkie dane są gromadzone i przechowywane anonimowo.

 

 

 

Społecznościowe pliki cookies

(czasami nazywane plikami „Osób Trzecich” lub plikami „Wtyczek Społecznościowych”)

Wtyczki społecznościowe oferowane na Stronie Internetowej są obsługiwane przez osoby trzecie. Osoby trzecie mogą umieścić pliki cookies na twoim komputerze, gdy korzystasz z funkcji portali społecznościowych na Stronie Internetowej lub gdy jesteś do nich zalogowany. Pliki te pozwalają na polepszenie Twoich doświadczeń na Stronie Internetowej.

Pozwalają ci na dzielenie się uwagami/ocenami/stronami/zakładkami i pomagają w łatwiejszym uzyskaniu dostępu do sieci społecznościowych i narzędzi społecznościowych.

Te pliki cookies mogą gromadzić dane osobowe, które dobrowolnie ujawniasz, na przykład twoją nazwę użytkownika.

Facebook

https://www.ghostery.com/en/apps/facebook_social_plugins


Twitter

https://www.ghostery.com/en/apps/twitter_button

Rodzaj:

Media społecznościowe/Udostępnianie

 

Kategoria:

Osoba Trzecia

 

Kierowanie treści/Reklama

Te pliki cookies są  wykorzystywane w celu przekazywania treści na podstawie reklam skierowanych do określonych grup odbiorców, które są istotne dla Ciebie i odpowiadają twoim zainteresowaniom lub w celu ograniczenia liczby razy, ile widzisz daną reklamę.

 

Te pliki cookies pomagają nam również zmierzyć skuteczność kampanii reklamowych na stronach internetowych należących i nie należących do Nestlé. Możemy dzielić się tymi informacjami z innymi stronami, łącznie z naszymi agencjami.

Większość plików cookies tego typu śledzi konsumentów na podstawie ich adresów IP.

W niektórych państwach adresy IP są klasyfikowane jako dane osobowe.

 

 

 

Rodzaj:

Śledzenie pomiędzy stronami

 

 

 

 

Kategoria:

Trwałe

Sesyjne

Osób trzecich

 

 

 

 

 

 

Podwójne kliknięcia; 

https://www.ghostery.com/en/apps/doubleclick

Różne pliki cookies

 

Pliki cookies typu flash mogą gromadzić twoje preferencje, takie jak regulacja głośności lub wyniki osiągane w grach lub też wyświetlać treści w oparciu o to, co oglądasz na Stronie Internetowej w celu spersonalizowania twojej wizyty. Nasi partnerzy będący osobami trzecimi oferują pewne funkcje na Stronie Internetowej, takie jak promocje i gry oraz korzystają z plików cookies typu flash, aby gromadzić i przechowywać Twoje informacje.

 

 

Rodzaj: Pliki cookies typu flash

 

Kategoria:

Trwałe

Osoba Trzecia

 

 

 

 

 

 

 Te pliki cookies mogą gromadzić informacje anonimowe oraz dane osobowe

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać ustawieniami prywatności i przechowywania danych dla plików cookies typu flash, kliknij tutaj:

http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html#117118For further details on the cookies used on this page, please refer to https://www.nestlehealthscience.pl/info/polityka-cookies
https://www.nestlehealthscience.pl/info/warunki-korzystania